Nog beter toezicht op schadeafhandeling

deletselschaderaadNog beter toezicht op schadeafhandeling
De Gedragscode Behandeling Letselschade ziet nu nog beter toe op een goede, effectieve en adequate schadeafhandeling
Een slachtoffer van een ongeval heeft, nadat dit ongeval hem of haar is overkomen, niet alleen vragen en zorgen over het herstel. Ook spelen er vragen over (voortdurende) arbeidsongeschiktheid, over het reilen en zeilen van het huishouden, het verzorgen van de kinderen en het moeten aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden, Zorgen die het leven van het slachtoffer en diens naasten veelal in hun greep houden.

Een traag verlopend letselschadetraject remt herstel
Ondanks al deze vragen, zorgen en onzekerheden zal het slachtoffer veelal ook een letselschadetraject tot verkrijging van een letselschade uitkering moeten doorlopen. Niets is dan vervelender als dit traject in samenspel met de aansprakelijke verzekeraar langzaam, onduidelijk en moeizaam verloopt. Vrijwel iedereen kent wel een verhaal over een moeizame letselschadezaak die al ruim vijf jaar diverse partijen verdeeld houdt, En er nog steeds geen zicht is op het behalen van de eindstreep. Als het letselschadetraject door het slachtoffer als langzaam en belastend wordt ervaren, kan dit tot het afremmen of zelfs het tegengaan van het herstel leiden. Een situatie die juist te allen tijde moet worden voorkomen.
Om het zojuist geschetste beeld geen werkelijkheid te laten zijn, verscheen al in juli 2006 de eerste editie van de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), die is uitgegeven door De Letselschade Raad.

Nieuwe editie Gedragscode Behandeling Letselschade
In 2012 is een nieuwe editie verschenen, die nog scherper en duidelijker toeziet op de praktijk. De GBL 2012 is opgedeeld in tien gedragsregels die het hele schaderegelingstraject beslaan. Elke gedragsregel is in de GBL verder uitgewerkt en uitgediept en is voorzien van relevante jurisprudentie. Ook kent de GBL 2012 een aparte, medische paragraaf die regels verbindt aan het medisch traject.

De GBL biedt duidelijke regels waar alle betrokken partijen zich aan moeten houden om een goede, efficiënte, transparante en harmonieuze schaderegeling te bereiken. Zo kent de GBL de regel dat een verzekeraar in beginsel binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling een onderbouwd standpunt inzake de aansprakelijkheid moet innemen.

Evaluatie na twee jaar
Daarnaast kent de GBL de regel dat indien de schadebehandeling langer dan twee jaar duurt, de betrokken partijen op initiatief van de verzekeraar gaan evalueren. Er moeten dan concrete afspraken worden gemaakt welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog spoedig te laten verlopen. Sinds 2012 moet voldaan worden aan kwaliteitseisen om te kunnen zijn ingeschreven in het GBL-register van de Letselschaderaad. Tevens vindt er jaarlijks een toetsing plaats, zodat kan worden beoordeeld of de inschrijving nog altijd gehandhaafd kan blijven.

Wij omarmen de GBL
Flyct.nl letselschade is ingeschreven in het GBL-register van de Letselschade Raad en omarmt de Gedragscode Behandeling Letselschade. Wij geloven in een heldere, transparante en daadkrachtige aanpak van een letselschade, zodat het slachtoffer zich kan richten op zijn toch al zoveel energie vragende herstel.

logo_letselschaderaad

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)