Algemene voorwaarden Flyct Rechtshulp

 1. Begripsbepalingen

Flyct Rechtshulp is een andere naam voor het bedrijf Flyct, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Flyct B.V. is gevestigd in Capelle aan den IJssel, op het Stationsplein 14, met postcode 2907 MJ en is het handelsregister onder KvK-nummer 27152241 ingeschreven.

De opdrachtgever is een persoon of bedrijf die Flyct heeft gevraagd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren of met wie Flyct nog in gesprek is over een mogelijke opdracht.

De werkzaamheden omvatten alles wat Flyct uitvoert op basis van een opdracht. Denk aan het opstellen, onderzoeken, beoordelen en adviseren over documenten. Ook het controleren van (proces-)stukken en het geven van advies op basis daarvan, valt hieronder. Flyct kan ook gegevens analyseren en interpreteren die zij van opdrachtgever heeft gekregen. Kortom, alles wat met wet- en regelgeving en rechtspraak te maken heeft, valt hieronder.

 1. Algemeen

2.1         Deze voorwaarden gelden voor alle afspraken en opdrachten die we met elkaar maken, tenzij we iets anders hebben afgesproken en Flyct dat schriftelijk heeft bevestigd.

2.2         Als u als opdrachtgever ook algemene voorwaarden hebt, gelden alleen de regels die in deze voorwaarden staan, tenzij Flyct uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord gaat met uw voorwaarden.

2.3         Als we iets willen veranderen aan onze afspraken of aan deze algemene voorwaarden, moeten we dat schriftelijk afspreken. Die wijzigingen gelden dan alleen voor die specifieke opdracht.

2.4         Soms kan Flyct een opdracht niet aannemen of wil zij deze teruggeven. Dat mag zij doen zonder een reden te geven.

2.5         Als meerdere mensen samen een opdracht geven, zijn ze allemaal verantwoordelijk voor het nakomen van de afspraken met Flyct.

 1. Opdracht en Uitvoering

3.1         Flyct bepaalt hoe ze de opdracht die ze krijgt, gaat uitvoeren. Flyct houdt rekening met aanwijzingen van u als opdrachtgever, maar uiteindelijk beslist Flyct wat het beste is. Het risico van de juiste uitvoering, als u bijvoorbeeld telefonisch iets doorgeeft, ligt bij u.

Versie maart 2024

3.2         Flyct voert de opdracht uit met haar eigen medewerkers of eventueel met hulp van anderen. De regels die normaal gelden voor samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (zoals in de wet opgenomen in de artikelen 404 en 407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek 7) zijn dan niet van toepassing.

3.3         De werkzaamheden die Flyct doet, zijn specifiek voor u als opdrachtgever. Andere mensen kunnen geen rechten ontlenen aan de werkzaamheden die Flyct voor u uitvoert.

3.4         Flyct doet wat noodzakelijk en redelijk is om de opdracht goed uit te voeren, maar Flyct kan niet garanderen dat het resultaat precies is wat u verwacht. Als het resultaat niet wordt behaald, dan is Flyct daarvoor niet aansprakelijk.

3.5         Als Flyct andere experts inschakelt of extra hulp nodig heeft, maakt ze daarover afspraken met u. Eventuele fouten van derden zijn niet de verantwoordelijkheid van Flyct.

3.6         Flyct heeft het recht om een opdracht te stoppen of tijdelijk uit te stellen als daar een goede reden voor is. Als u als opdrachtgever de opdracht helemaal of gedeeltelijk annuleert, mag Flyct kosten in rekening brengen, afhankelijk van wat we vooraf hebben afgesproken.

3.7         Als Flyct denkt dat er geen redelijke kans op succes meer is om het gewenste resultaat te behalen, zal ze u dat schriftelijk laten weten. Om te spreken van een redelijke kans op succes, moet de kans op succes minstens 50% zijn.

3.8         Na het beëindigen van de opdracht bewaart Flyct uw dossier maximaal zeven jaar. Daarna wordt het vernietigd. Als u of uw rechtverkrijgenden stukken nodig hebben, moet u dat binnen vijf jaar na het einde van de bemoeienis met de zaak aangeven (dit is in de wet opgenomen in artikel 7:412 BW). Het moment waarop Flyct haar werkzaamheden met betrekking tot de zaak heeft beëindigd, bepaalt het begin van die termijn, tenzij er tegenbewijs is dat deze termijn later zou beginnen.

3.9         Soms geven we in de afspraken een termijn aan waarbinnen we de werkzaamheden gaan uitvoeren. Deze termijnen zijn slechts een schatting en geen harde deadlines. Als we die termijn niet halen, betekent dat niet meteen dat we iets verkeerd hebben gedaan. U als opdrachtgever kunt wel een nieuwe, redelijke termijn stellen als we te laat zijn. Pas als we die nieuwe termijn ook niet halen, kunt u de opdracht beëindigen.

 1. Informatie

4.1         Als uw zaak bij Flyct in behandeling is, moet u meewerken. Dat betekent de juiste informatie geven en alle relevante documenten delen.

4.2         Flyct kan belangrijke informatie doorsturen naar de andere partijen die bij de zaak betrokken zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die niet relevant zijn, zoals een BSN-nummer, te verwijderen.

Versie maart 2024

4.3         Flyct houdt u op de hoogte van hoe het gaat met uw zaak. Flyct geeft u met enige regelmaat aan wat er gebeurt en geeft advies over hoe we verder gaan.

 1. Kosten

5.1         Als Flyct werkzaamheden voor u uitvoert, betaalt u een vooraf afgesproken prijs. Die prijs staat vast en is niet afhankelijk van het resultaat van de opdracht. Zodra Flyct aan de slag gaat, bent u verplicht om te betalen. Soms vraagt Flyct een deel van het bedrag vooraf.

 1. Betaling en verzuim

6.1         Als u een telefonisch consult of advies aanvraagt via iDeal, moet u direct betalen. Voor inhoudelijke behandelingen krijgt u veertien dagen de tijd vanaf de factuurdatum.

6.2         Als u te laat betaalt, bent u automatisch in verzuim en moet u een vertragingsrente betalen van 1% per maand. Een deel van een maand telt ook als een volle maand.

6.3         Als u na herinneringen nog steeds niet betaalt, kan Flyct incassokosten in rekening brengen en haar werkzaamheden voor u beëindigen. Dit is minimaal het bedrag dat wettelijk is vastgesteld (volgens “Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten” van 1 juli 2012), met een minimumbedrag van

 1. Bezwaar en klachten

7.1         Als u het niet eens bent met de uitgevoerde werkzaamheden of het bedrag op de factuur, moet u dit binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Flyct laten weten. Dit geldt ook als u pas later ontdekt dat er iets niet klopt. Het is belangrijk dat u kunt aantonen dat u het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken. Klachten die later binnenkomen, kan Flyct helaas niet meer behandelen. U moet als opdrachtgever bewijzen dat uw bezwaar terecht is.

7.2         Als u een terechte klacht op tijd hebt ingediend, heeft Flyct een paar opties: zij past het factuurbedrag aan, zij verbetert kosteloos de door u afgekeurde werkzaamheden of zij voert de opdracht gedeeltelijk of helemaal niet meer uit en geeft u een deel van het al betaalde bedrag terug. We kiezen de beste oplossing voor uw belang.

Versie maart 2024

 1. Beperking van aansprakelijkheid

8.1         Als u kunt aantonen dat u schade heeft geleden door een fout van Flyct, is de maximale aansprakelijkheid van Flyct het bedrag dat is verzekerd onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat is € 100.000,- per gebeurtenis. Als er meerdere fouten bij elkaar horen, geldt dit als één gebeurtenis.

8.2         Als Flyct’s verzekering niet uitkeert voor een bepaalde fout, is haar aansprakelijkheid maximaal € 10.000,-. Flyct is niet verantwoordelijk voor schade aan zaak- en gevolgschade.

8.3         Als u schadevergoeding wilt, moet u dat binnen één jaar schriftelijk en goed onderbouwd aan Flyct laten weten. Na één jaar vervalt uw recht op vergoeding.

 1. Vrijwaring

9.1         U als opdrachtgever beschermt Flyct tegen claims van anderen. Dat geldt ook voor de kosten van juridische hulp. Alles wat met de werkzaamheden voor u te maken heeft, valt hieronder.

 1. Persoonsgegevens

10.1       Voor het uitvoeren van werkzaamheden moet Flyct soms persoonsgegevens verwerken. Denk aan namen, adressen, en andere informatie over mensen. Dit doet Flyct volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

10.2     U als opdrachtgever zorgt ervoor dat iedereen in uw organisatie die met Flyct werkt, hun privacy rechten respecteert en dat er geen claims over schending van privacy worden ingediend tegen Flyct. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.

10.3     Als Flyct vertrouwelijke informatie nodig heeft, moet u ervoor zorgen dat Flyct alleen de relevante gegevens krijgt. Persoonsgegevens die niet nodig zijn, kunt u beter weglaten of onleesbaar maken. Flyct zorgt ervoor dat uw gegevens veilig en vertrouwelijk worden behandeld.

 1. Geheimhouding

11.1       Flyct moet vertrouwelijk omgaan met informatie, tenzij we iets anders afspreken of als er een wettelijke of beroepsplicht is om iets bekend te maken. De informatie die u aan Flyct geeft, mag zij niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor de informatie bedoeld was.

11.2       Er is één uitzondering: als Flyct of een medewerker voor zichzelf optreedt in een rechtszaak (bijvoorbeeld een tuchtzaak, civiele zaak, of strafzaak), dan kan die informatie wel van belang zijn en mag de informatie worden gebruikt.

Versie maart 2024

 1. Intellectueel eigendom

12.1       Flyct heeft intellectueel eigendomsrechten op alles wat ze zelf bedenkt of gebruikt tijdens het uitvoeren van opdrachten. Denk aan computerprogramma’s, adviezen, contracten, en andere creatieve dingen. U mag die niet zomaar kopiëren, delen, of gebruiken zonder toestemming.

 1. Overmacht

13.1       Soms kan Flyct niet op tijd aan haar verplichtingen voldoen door oorzaken buiten haar controle. Denk aan oorlog, stakingen, brand, overstromingen en andere onverwachte gebeurtenissen. In zo’n geval worden de verplichtingen tijdelijk opgeschort totdat Flyct weer kan doen wat nodig is. Flyct hoeft in die gevallen geen schadevergoeding te betalen.

 1. Rechts- en forumkeuze

14.1       De opdracht tussen u en Flyct en deze voorwaarden valt onder het Nederlands recht. Als er een geschil is, wordt dat alleen voorgelegd aan de Nederlandse rechtbank, specifieker verklaren wij de rechtbank te Rotterdam exclusief bevoegd.

14.2       Als er verschil is tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en een vertaling, geldt alleen de uitleg volgens de Nederlandse tekst.