PRIVACY VERKLARING

Flyct hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers van de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In deze privacy verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen, wanneer wij deze verzamelen, waarom we deze verzamelen en met wie wij ze delen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Wij houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving.

Algemeen
Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die Flyct B.V. (hierna: “Flyct” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van haar klanten en bezoekers van haar website.

Contactgegevens
Onze contactgegevens zijn:

Flyct B.V.
Stationsplein 14
2907 MJ Capelle a/d IJssel
P.O. Box 299

2900 AG Capelle a/d IJssel

Nederland
Tel: 088 100 4300 (algemeen nummer)
E-mail: info@flyct.nl
Verwerking van persoonsgegevens
De diensten van Flyct omvatten het behandelen van (letsel)schades. Deze activiteit vindt niet plaats via onze websites maar binnen een separate, beveiligde omgeving.

  1. Informatie aanvragen / contactformulier

Wanneer u als bezoeker van de website met behulp van een formulier informatie opvraagt, een vraag stelt of onze letselschadetest of smartengeld calculator invult, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Bovengenoemde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het leveren van de opgevraagde informatie of om u te voorzien van (letselschade of smartengeld) testresultaten. Flyct gebruikt deze gegevens daarnaast om met u te communiceren.

  1. Digitale nieuwsbrieven

Voor het versturen van onze digitale nieuwsbrief verwerken wij uitsluitend uw e-mailadres en als dat mogelijk is uw voornaam. Wij versturen de nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van interessant nieuws rondom onze producten en/of diensten en/of van derde partijen.

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven met behulp van de daarvoor bedoelde link onderaan in de nieuwsbrief

  1. Letselschade- of smartengeld-test

Wanneer een letselschade- of smartengeld-test wordt ingevuld op de Flyct website, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer

Deze gegevens worden verwerkt om uw te voorzien van een semi automatisch advies over uw recht op schadevergoeding na een ongeval buiten uw schuld. Daarnaast zullen wij toestemming vragen om naar het opgegeven e-mailadres informatie te sturen dat gerelateerd is aan het onderwerp ‘letselschade na een ongeval’. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken door gebruik te maken van de link onderaan de ontvangen e-mail

  1. Letselschadeclaim behandeling

Bij het in behandeling nemen van een letselschadeclaim verzamelen wij alle relevante gegevens om een zorgvuldige en volledige behandeling van uw claim en behartiging van uw zaak mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een proces verbaal, getuigenverklaringen.

Het is hierbij mogelijk dat niet in alle gevallen de zelfde persoonsgegevens worden verzameld. Hierin wordt altijd een afweging gemaakt op basis van noodzakelijkheid. Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken op basis van de overeenkomst die u met ons of met uw rechtsbijstandsverzekering hebt gesloten. Daar waar het gegevens betreft over uw letsel, en in algemene zin over uw gezondheid, geeft u hiertoe apart toestemming door middel van een medische volmacht, en indien nodig, aangevuld met een gerichte medische machtiging.

Het is natuurlijk mogelijk om op een gegeven moment uw toestemming in te trekken. De consequentie kan dan echter wel zijn dat de behandeling van uw claim, en daarmee de behartiging van uw belang, ernstig wordt belemmerd.

  1. Loonvordering werkgevers

Bij het in behandeling nemen van een loonvordering verzamelen wij, na het verkrijgen van de NAW gegevens via de werkgever, alle relevante gegevens van de werknemer.

Dit om een zorgvuldige en volledige behandeling van de zaak mogelijk te maken.

Daar waar het gegevens betreft over letsel, en in algemene zin over de gezondheid van de werknemer, geeft de werknemer hiertoe apart toestemming door middel van een medische volmacht, en indien nodig, aangevuld met een gerichte medische machtiging.

De werknemer kan op een gegeven moment deze toestemming in te trekken. De consequentie kan dan echter wel zijn dat de behandeling van uw claim, en daarmee de behartiging van uw belang, ernstig wordt belemmerd.

  1. Geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Cookies
Flyct maakt op de websites gebruik van cookies.. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken, kunt u vinden in de Cookie Statement op onze website.

Met wie delen wij uw persoons-gegevens?
Persoonsgegevens verzameld via onze website worden niet met derden gedeeld.

Wanneer het een behandeling van een (letsel)schade betreft zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met die partijen die iets toevoegen aan een correcte en zorgvuldige behandeling van uw (letsel)schade claim. Hieronder valt ook het delen van relevante gegevens met de wederpartij. Flyct maakt met al deze partijen afspraken over de aard en wijze waarmee deze partijen, onder (mede)verantwoordelijkheid van Flyct, omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij kunnen uw NAW gegevens delen met andere partijen om hen te wijzen op hun regresrecht. Dit staat volledig los van uw rechten en mogelijkheden in het kader van de claimbehandeling.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

  • Gegevens verzameld via onze web site:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Dit betekent voor:

Informatie aanvragen / contactformulier:
Letselschade- en smartengeld test: 14 dagen, indien u ons geen toestemming geeft u informatie toe te sturen.

Nieuwsbrieven: tot het moment u ons aangeeft geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen door gebruik te maken van de link onderaan de nieuwsbrief.

  • Gegevens verzameld ten behoeve van een letselschadeclaim:

Uw letselschadedossier wordt in principe tot 15 jaar na het afronden van uw claim bewaard. Indien er kans is op heropening van het dossier zal deze termijn worden verlengd. De noodzakelijke verlenging zal per afzonderlijk dossier worden gemaakt

Zijn uw persoonsgegevens veilig?
Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking en om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens zo accuraat mogelijk zijn, heeft Flyct passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Worden uw persoonsgegevens buiten de EER verwerkt?
Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met organisaties die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd. Mocht dit veranderen, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen via de privacy verklaring.

Wat zijn uw rechten?
U heeft altijd het recht, met redelijke tussenpozen, om Flyct te vragen of en zo ja, welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Nadat u deze heeft bekeken, en daar is aanleiding toe, kunt u vragen om deze te laten corrigeren of wissen. Daarnaast kunt u vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten blokkeren. Het blokkeren of wissen van persoonsgegevens is alleen dan mogelijk wanneer er voor de verwerking geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn.  Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op basis van uw toestemming, kunt u deze toestemming altijd intrekken. Dit kan echter tot gevolg hebben dat wij uw (letselschade claim) niet adequaat kunnen behandelen.

Om gebruik te kunnen maken van uw rechten kunt u met ons contact opnemen via privacy@Flyct.nl.

Klachten?
Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig is, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toezicht houdt op de naleving van privacy wet- en regelgeving. Meer informatie over het indienen van een klacht bij de AP kunt u hier vinden.

Vragen?
Wij hechten grote waarde aan uw mening. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de manier waarop Flyct met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met ons via  privacy@flyct.nl.

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2019.  U vindt de meest recente versie van de privacy verklaring altijd op de website www.flyct.nl