Algemene voorwaarden Flyct
Verhaalbare schade*

1. Begripsbepaling Flyct: de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Flyct B.V is gevestigd aan het Stationsplein 14, 2907 MJ te Capelle aan den IJssel. Opdrachtgever: degene die aan Flyct opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of met wie Flyct in onderhandeling is over een eventueel te verstrekken opdracht.

2. Algemeen
1) Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en zulks door Flyct schriftelijk is bevestigd.
2) Indien opdrachtgever ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij Flyct uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever instemt.
3) Flyct behoudt zich het recht voor een haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden, dan wel terug te geven.
4) Indien een opdracht door twee of meer personen wordt verstrekt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de en met Flyct aangegane opdracht voortvloeiende verplichtingen.

3. Opdracht
1) De opdrachtgever verleent aan Flyct de opdracht tot belangenbehartiging van opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden verhaalbare schade*;
– Of –
De opdrachtgever verleent aan Flyct de opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van schade* van de opdrachtgever. Flyct is door de opdrachtverlening gerechtigd om alle werkzaamheden en handelingen te verrichten met betrekking tot het verhalen van de door de opdrachtgever geleden en nog te lijden schade.
2) Onder opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de werkzaamheden die Flyct voor opdrachtgever verricht welke buitengerechtelijke juridische bijstand worden genoemd. Dit betekent dat Flyct de geleden en nog te lijden schade* tracht te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht de rechter om een oordeel te vragen, zal Flyct de overdracht van het dossier naar één van de samenwerkende advocaten begeleiden.
3) Flyct zal datgene doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de opdracht. Flyct kan in geen geval instaan voor het bereiken van een eventueel (toegezegd) resultaat en is dan ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van een (toegezegd) resultaat.
4) Met betrekking tot het inschakelen van (medische en andere) deskundigen en procedurele bijstand, zullen zo nodig, naar het oordeel van Flyct, vooraf aanvullende afspraken met opdrachtgever worden gemaakt. Flyct is niet aansprakelijk voor eventuele fouten van derden.
5) Het staat Flyct vrij elke opdracht te beëindigen of de uitvoering op te schorten indien zij hiertoe in redelijkheid aanleiding ziet. Indien een opdrachtgever de door hem aan Flyct verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Flyct gerechtigd om op basis van eventuele vooraf overeengekomen aanvullende afspraken met opdrachtgever kosten in rekening te brengen.

4. Informatie
1) Indien en zolang de zaak bij Flyct in behandeling is, is opdrachtgever verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
2) Flyct is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor een juiste beoordeling van de verhaalbare schade* door te zenden aan de betreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger alsmede eventueel bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen. Verzending van voornoemde informatie en gegevens door Flyct aan de wederpartij, diens verzekeraar of andere noodzakelijke betrokkenen bij de (letsel)schaderegeling geschiedt voor risico van de opdrachtgever. Klant is zelf verantwoordelijk om de niet relevante bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het BSN nummer, te verwijderen van de documentatie.
3) Flyct houdt de opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken gedurende de behandeling van de zaak en adviseert over de voortgang in het (schade)proces.

5. Kosten juridische bijstand
1) Indien opdrachtgever aan Flyct de opdracht heeft verstrekt tot belangenbehartiging van opdrachtgever ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade (hieronder niet begrepen het verhaal van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemers van de opdrachtgever en materiële schade), dan worden de kosten van juridische bijstand, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, door Flyct verhaald op de aansprakelijke partij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade hetgeen in het Burgerlijk Wetboek is bepaald. Flyct kan deze kosten voor juridische bijstand als afzonderlijke schadepost boven op de persoonlijke schade van opdrachtgever bij de wederpartij vorderen. Deze verhaalde kosten voor juridische bijstand komen toe aan Flyct in het kader van de door Flyct verrichtte juridische bijstand.
2) Indien opdrachtgever aan Flyct de opdracht heeft verstrekt tot het verlenen van rechtsbijstand in het kader van het verhalen van loonschade voor arbeidsongeschikte werknemer(s) van de opdrachtgever worden vooraf schriftelijk afspraken gemaakt over de kosten voor de door Flyct verrichte werkzaamheden. Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtbevestiging tussen opdrachtgever en Flyct. Flyct spant zich in om de buitengerechtelijke kosten zoveel mogelijk te verhalen op de aansprakelijke partij.

6. Overdracht van juridische bijstandskosten (cessie)
1) De opdrachtgever stemt ermee in dat de juridische bijstandskosten van Flyct bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten aan Flyct over, die zulks aanvaardt (cessie).
2) Flyct is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdengeldenrekening van de aansprakelijke partij of diens verzekeraar ten behoeve van schadevergoedingen aan opdrachtgever en van deze gelden datgene wat toekomt aan juridische bijstandskosten in te houden. Overigens voert Flyct in het geval van een opdracht tot belangenbehartiging van de opdrachtgever ter zake de door de opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden verhaalbare schade* het beleid dat betalingen van schadebedragen, exclusief de juridische bijstandskosten welke Flyct heeft moeten maken, zoveel mogelijk rechtstreeks door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan de opdrachtgever worden betaald.

7. Beperking aansprakelijkheid
1) Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Flyct, die aan Flyct kan worden toegerekend, is de eventueel hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid van Flyct beperkt tot het maximale bedrag per gebeurtenis waarvoor Flyct onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, waarbij meer omstandigheden of aanspraken tot schadevergoeding in verband met een fout of reeks van samenhangende fouten tezamen als één schadegeval worden beschouwd.
2) Bij schade door een fout van Flyct waarbij geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor onder7.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is aansprakelijkheid van Flyct beperkt tot een maximum van € 25.000. Flyct is niet aansprakelijk voor zaak- en gevolgschade.
3) Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Flyct binnen 1 jaar nadat degene die meent een aanspraak te hebben bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop de aansprakelijkheid gebaseerd is.

8. Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart Flyct tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

9. Toepasselijk recht
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Flyct is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Deze voorwaarden worden ter hand gesteld, op aanvraag nogmaals toegezonden en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ´s Gravenhage op 07-04-2017 onder nummer KVK 27152241, De volledige tekst van deze algemene voorwaarden is tevens te vinden op de website van Flyct, www.flyct.nl

*Letselschade, Overlijdensschade, Loonschade, Materiële schade