Een huis-, tuin- en keukenongeval op het werk? Een (te) frequent gevoerd verweer.

Pieter werkt in loondienst bij een autoverhuurbedrijf. Zijn werkzaamheden bestaan (onder meer) uit het schoonmaken van huurauto’s. Tijdens het schoonmaken van een bestelbusje stapt Pieter op de door hem gehanteerde stofzuigerslang en hij komt daardoor ongelukkig ten val. Is er sprake van een huis-,tuin- en keukenongeval?

De aansprakelijkheid voor een dergelijk ongeval dient, zoals u bekend, allereerst te worden beoordeeld op grond van artikel 7:658 BW. De uit lid 1 voortvloeiende zorgplicht ziet (onder meer) op de inrichting en het onderhoud van de lokalen, werktuigen en de gereedschappen waarin of waarmee de werknemer de arbeid doet verrichten. Ook dient de werkgever voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Tevens dient de werkgever toezicht te houden op een behoorlijke naleving van de door hem gegeven instructies . Wat van de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt van de omstandigheden van het geval af .  De kelderluikcriteria spelen ook hier een rol van betekenis .

De (verzekeraar van de) werkgever kan, nu vaststaat dat Pieter in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade heeft geleden, slechts aan aansprakelijkheid ‘ontkomen’ indien ze aantoont (i) dat ze haar zorgplicht is nagekomen, of (ii) dat de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van Pieter, of (iii) dat het causaal verband ontbreekt tussen een schending van de zorgplicht en het intreden van de schade .

Een werkgever schendt zijn zorgplicht niet indien hij niet waarschuwt voor algemeen bekende (dagelijkse) gevaren, welke gevaren noodzakelijk aan het verrichten van de werkzaamheden zijn verbonden, de zogenaamde ‘huis-, tuin- en keukenongevallen’. De werkzaamheden bij een huis-, tuin- en keukenongeval wijken niet af van de in de thuissituatie regelmatig voorkomende werkzaamheden.

Bekende voorbeelden uit de jurisprudentie waar de (verzekeraar van de) werkgever niet aansprakelijk werd geacht vanwege de kwalificatie huis-,tuin- en keukenongeval zijn (onder meer): Een werknemer die letsel opliep tijdens het doorsnijden van het eerste broodje met een nieuw scherp broodmes , een werkneemster van een verpleegtehuis die terwijl ze naaldcontainers vervoerde over een gemorste koffievlek op de trap uitgleed , een werkneemster die tijdens het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden een koffievlek van een bureau verwijderde en daarbij haar evenwicht verloor  en een medewerker die een doos met kitspuiten uit een magazijn haalde met een voor dat doel ongeschikte trap (terwijl de werkgever een geschikte trap ter beschikking had gesteld) .

Terug naar de gewonde Pieter. Zou hij van enige schadevergoeding verstoken blijven? De (verzekeraar van de) werkgever zal al gauw, met een verwijzing naar de genoemde voorbeelden, geneigd zijn deze vraag met “ja” te beantwoorden. In een sterk gelijkende zaak (met een ander slachtoffer dan Pieter) oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden  echter anders, namelijk dat de werkgever niet aan haar zorgplicht had voldaan en daarmee aansprakelijk kon worden gehouden.

Flyct helpt u graag bij het verhalen van schade, ook in het geval van Pieter. Ook als u vragen heeft over de te verhalen schade, kunt u gerust contact opnemen met Flyct.

 

 

1 Hoge Raad, 11 april 2008, LJN BC 9925.
2 Hoge Raad, 11 november 2005, NJ 2008/460
3  Hoge Raad, 8 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008: BB7423
4 Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4090
5 Gerechtshof Den Haag 20 mei 2014, ECLI:NL:GHDHA
6 Hoge Raad, 12 september 2003, NL: HR:2003:AF8254
7 Hoge Raad, 7 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB5625
8 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 11 februari 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:956

Door: mr. Koen Oude Alink, werkzaam bij Flyct