Uw eigen vennootschap en een gebrekkige zaak…

Op 4 januari 2010 veranderde het leven van de directeur en enig aandeelhouder van een BV, voorgoed.  Op het moment dat hij zich aan de achterkant van een vorkheftruck (waarvoor hij eerder een werkmaterieelverzekering had afgesloten) bevond, reed de heftruck spontaan achteruit. Met als gevolg dat de directeur bekneld raakte tussen de heftruck en een opslagtank. Hij loopt daarbij ernstig inwendig en orthopedisch letsel op.

De directeur stelt de vennootschap aansprakelijk voor de geleden schade en grondt zijn vordering op artikel  6:173 juncto 6:181 Burgerlijk Wetboek.

Enig Bestuurder, tevens enig aandeelhouder, spreekt met succes eigen vennootschap aan vanwege gebrekkige zaak

Op grond van artikel 6:173 BW is de bezitter van een roerende zaak, waarvan bekend is dat het een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert en dit gevaar zich tevens verwezenlijkt, aansprakelijk, mits de zaak niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen. Dit is slechts anders als aansprakelijkheid zou hebben ontbroken indien de bezitter het gevaar op het tijdstip van het ontstaan daarvan zou hebben gekend. Artikel 6:181 BW vermeldt dat als bovengenoemde zaak bedrijfsmatig wordt gebruikt, de aansprakelijkheid op die bedrijfsmatig gebruiker rust.

De directeur  stelt dat door het plotseling achteruitrijden, onbestuurd en zonder dat de aanwezige veiligheidsmaatregelen dit verhinderen, de heftruck niet voldeed aan de vereisten die men daaraan mocht stellen en zodoende een bijzonder gevaar voor personen oplevert. Dit gevaar heeft zich verwezenlijkt. Als bedrijfsmatig gebruiker van de heftruck stelt hij zodoende de vennootschap aansprakelijk.

De vennootschap en diens werkmaterieelverzekeraar stellen zich (onder meer) op het standpunt dat de directeur zich niet kan beroepen op voormelde artikelen, omdat de directeur zelf als bezitter dient te worden beschouwd. En/of dat de directeur zelf (via zijn vennootschap) het bedrijf uitoefent en je jezelf niet aansprakelijk kunt stellen.

De rechtbank overweegt dat als uitgangspunt dient te worden gehanteerd dat deelname aan het handelsverkeer door natuurlijke personen en rechtspersonen kan geschieden, welke beide verschillende juridische entiteiten zijn. Vast is komen te staan dat de heftruck werd gebruikt door de vennootschap. Het is dan ook niet de bestuurder die het bedrijf uitoefent in de zin van artikel 6:181 BW, maar het is de vennootschap zelf. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank en ziet geen grond om de bescherming die artikel 6:173 BW biedt de directeur te onthouden.

Nu werd aangenomen dat er sprake was van een gebrekkige zaak en de directeur zijn eigen BV aansprakelijk kan stellen, kan de directeur een volledige schadevergoeding tegemoet zien.

Flyct.nl Letselschade kan u helpen bij dergelijke schades. Wij nemen, indien u dit wenst, u het werk uit handen.