Vakantie: bent u wel goed verzekerd voor letselschade?

vakanties per vervoermiddel

vakanties per vervoermiddel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar gaat maar liefst circa 80% van de Nederlandse bevolking  een of meerdere malen met vakantie[1]. In 2015 gingen 12,7 miljoen Nederlanders erop uit, verdeeld over 35,1 miljoen vakanties.[2] Hoewel nog altijd bijna de helft van deze vakanties in Nederland wordt genoten, is er een toename zichtbaar van het aantal zomervakanties buiten Nederland[3]. In circa 90% van de vakanties binnen Nederland wordt de reis met de auto afgelegd[4]. Ook voor vakanties in het buitenland is de auto het meest gekozen vervoermiddel[5]. Circa 9,5 miljoen Nederlanders hebben in 2015 de auto gekozen om naar hun buitenlandse vakantieadres af te reizen[6].

Hoewel de afgelopen jaren het reizen met de auto steeds veiliger is geworden, gebeuren er helaas nog altijd vele verkeersongevallen waarbij de inzittenden van de auto letselschade oplopen of komen te overlijden. In vele gevallen ontstaat het ongeval zonder dat een ander daarbij betrokken is. Soms veroorzaakt een ander het ongeval en u zit dan dankzij die ander met de veelal nare gevolgen die maanden soms jaren kunnen aanhouden. Als u die ander vervolgens aansprakelijk wilt stellen voor de geleden en nog te lijden schade dan loopt u al gauw tegen diverse praktische maar ook juridische complicaties aan.

De vraag die dan bijvoorbeeld eerst beantwoord dient te worden is welk recht van toepassing. In artikel 4 lid 1 van het Rome II verdrag staat vermeld: ”(…) het recht van het land waar de schade zich voordoet, ongeacht in welk land de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan en ongeacht in welke landen de indirecte gevolgen van die gebeurtenis zich voordoen.” Indien er sprake is van een ongeval waarbij twee of meer Nederlanders betrokken zijn kan (soms) gekozen worden voor de toepasselijkheid van het Nederlandse recht. Doet een dergelijk ongeval zich binnen- of buiten Nederland voor dan kan Flyct u en uw relaties verder helpen door u en/of uw relatie te adviseren of door uw relatie in dit proces geheel te ontzorgen door de schade in behandeling te nemen.

Toch kan een (soms langslepende) discussie over de aansprakelijkheid worden vermeden door het afsluiten van een (schade)verzekering, de zogenoemde schadeverzekering Inzittenden (hierna tevens te noemen: “SVI”). De SVI dekt veelal de schade die ontstaat door een ongeval dat zich met het verzekerde motorrijtuig voordoet ongeacht wie hiervoor aansprakelijk te houden is. Zo dekt de SVI ook in geval van eenzijdige ongevallen waarbij de bestuurder en/of de inzittenden letselschade oplopen, danwel komen te overlijden. Het voordeel van een dergelijke verzekering voor een slachtoffer is dat er geen langlopende aansprakelijkheidsdiscussie behoeft te worden gevoerd en zekerheid heeft dat zijn/haar letselschade wordt vergoed. Ook dekt de SVI in de meeste gevallen de kosten van rechtsbijstand, zodat het slachtoffer ook een belangenbehartiger kan inschakelen.

Een SVI-verzekering dekt echter niet de schade aan het motorrijtuig zelf. Belangrijk is wel om goed na te gaan bij welke verzekeraar de SVI wordt afgesloten omdat in de polisvoorwaarden restricties kunnen worden gesteld aan de te vergoedden schade, de hoogte ervan en aan de kosten van rechtsbijstand. Ook als uw relatie een SVI-verzekering heeft afgesloten kan Flyct in de meeste gevallen uw relatie kosteloos bijstaan.

Als de welverdiende vakantie van uw relatie wordt overschaduwd door een vreselijk ongeval in Nederland of in het buitenland, dan helpt Flyct u en uw relatie graag verder. Neemt u dan gerust contact op met Flyct.

[1]                  Compendium voor de Leefomgeving (CLO), publicatie op website:  Vakanties van Nederlanders, 1990-2015, website: http://www.clo.nl/indicatoren/nl003916-deelname-aan-vakanties, bezocht op 25 juni 2017

[2]                  Zie voetnoot 1

[3]                  Zie voetnoot 1

[4]                  Zie voetnoot 1

[5]                  Zie voetnoot 1

[6]                  Zie voetnoot 1