Is de nieuwe overlijdensschadeberekening een aanwinst?

Het overlijden van iemand na een ongeval is een vreselijk drama voor de familie en naasten. Naast verdriet, boosheid, onzekerheid en onbegrip moet er plotseling van alles worden geregeld. De eerste week na het overlijden staat meestal in het teken van de uitvaart. Daarna zien nabestaanden zich vaak geconfronteerd met diverse kosten en verminderde gezinsinkomsten.

Ook in het geval van overlijden hebben de vorderingsgerechtigden de mogelijkheid zich bij de eventuele aansprakelijke partij te melden. De aansprakelijkheidsgrondslagen die de wet biedt, zijn immers niet anders dan bij een andere schade. De wet kent echter wel een aparte grondslag voor de te vorderen schade.

De wettelijke grondslag nader bekeken
Waar bij een letselschade wordt gekeken naar de concreet geleden schade van het slachtoffer, wordt bij een overlijdensschade onder meer gekeken welk inkomen binnen het gezin komt te vervallen. In artikel 6:108 BW is niet alleen opgenomen wie de vorderingsgerechtigden zijn, maar ook wat er door de nabestaanden te vorderen valt. In artikel 6:108 BW is opgenomen dat de schade door het derven van levensonderhoud dient te worden vergoed aan een kring van gerechtigden. Ook de kosten van lijkbezorging dienen door de aansprakelijke partij te worden vergoed.

Complexe berekeningen
Tot voor kort werd het verlies van onderhoud berekend door, naast andere zaken, te kijken naar het inkomen van het gezin zonder overlijden en hoe de verdeling was tussen de vaste en variabele lasten. Tevens moest een verdeling worden gemaakt welke vaste en variabele lasten zouden worden toegeschreven aan de diverse nabestaanden. Daarnaast diende te worden gekeken naar het wegvallen van een consumptief deel en de inkomsten van het gezin na het overlijden.

Berekeningsmethode Denktank Overlijdensschade
Vanuit de markt is gepleit voor een nieuwe berekenmethodiek om de ingewikkelde en veelal lastig uit te leggen berekeningen te vergemakkelijken. In 2009 is daartoe de Denktank Overlijdensschade opgericht waarin naast anderen ook leden van verzekeraars, belangenbehartigers, de rechtelijke macht en de wetenschap vertegenwoordigd zijn. Dit heeft geleid tot een beter uit te leggen wijze van letselschade berekenen. De Letselschaderaad heeft deze berekenwijze voor de bij haar aangesloten verzekeraars tot norm verheven.

De wijze van berekening -oude of nieuwe methodiek- kan echter bepalend zijn voor de uiteindelijke omvang van de schade. Het is daarom de vraag of de nieuwe methodiek ook in een specifieke situatie een daadwerkelijke verbetering voor de nabestaanden zal opleveren. Onze specialisten helpen u dan ook graag verder in de -voor nabestaanden- zo moeilijke periode.