Nieuwsbrief

 

Over prangende vragen van de afdeling personeelszaken en de tijdelijke regeling verhaalsrechten.

In deze periodieke nieuwsbrief willen wij u graag
vrijblijvend op de hoogte brengen van ontwikkelingen
die voor u relevant zijn. 

Prangende vragen van de afdeling personeelszaken.

Onlangs hield Flyct een lezing voor HRM managers. We behandelden in de lezing de verschillende gevolgen van een ongeval met letsel. Uiteraard zoomden we in op de verhaalsmogelijkheden van werkgevers indien het ongeval te wijten is aan een zogeheten ”derde aansprakelijke partij”. 

De Nederlands overheid is al jaren bezig om de verzuimbetalingen uit de Rijkskas terug te dringen. Wijzigingen in de ziektewet en de WAO zijn daarvan het gevolg. De rekening werd door deze wijzigingen wettelijk bij de werkgevers neergelegd. Een rekening die er vaak niet om liegt. Als doekje voor het bloeden is een wetsartikel opgenomen in het Burgerlijk wetboek. Het is artikel 6:107a BW.

Dit artikel stelt dat als een werkgever de plicht heeft om het loon door te betalen aan een werknemer die moet verzuimen als gevolg van een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk is, hij dit betaalde loon kan verhalen op de veroorzaker.  

Het is een gekunsteld stukje wetgeving omdat in Nederland geldt dat eigenlijk alleen de direct belanghebbende een vordering kan hebben op een aansprakelijke partij. Voor de werkgevers is in art. 107a BW een specifieke uitzondering gemaakt. Zij hebben een zelfstandig verhaalsrecht. Echter… Zij mogen niet meer verhalen dan het slachtoffer zelf had kunnen verhalen. Dus als we het over het loon hebben dan dus niet meer dan het netto loon. De wetgever heeft hier een term voor bedacht: het civiel plafond.

Maar er is meer
De werkgever is verplicht om de re-integratie van zijn werknemer zoveel mogelijk te bevorderen. In voorkomende gevallen zal de werkgever kosten moeten maken. Denk aan een aangepast toilet. Alle kosten die een werkgever naar redelijkheid maakt kunnen verhaald worden. Wat redelijk is, zal vaak voorwerp van discussie zijn. Flyct heeft bijna elke discussie reeds gevoerd en zal daar niet veel tijd aan kwijt zijn. 

Vooral over het laatste onderwerp kwamen veel vragen uit de zaal. Wat is wel verhaalbaar en wat niet. We sommen even een rijtje verhaalbare kosten op: kosten re-integratiebureau, cursussen, omscholingskosten, sollicitatietraining, verbouwingskosten, taxikosten U ziet, er is meer mogelijk dan u soms denkt. 

 

Een door de wetgever opgeworpen drempel ten nadele van de werkgever: de tijdelijke regeling verhaalsrechten

De werkgever heeft op grond van artikel 6:107a BW een eigen zelfstandig recht voor het verhalen van (onder meer) het (netto) doorbetaalde loon. Voorwaarde om van dit recht gebruik te kunnen maken is het bestaan van aansprakelijkheid van de aangesprokene.

Het is aan de werkgever die feiten en omstandigheden te stellen en te bewijzen waaruit blijkt dat de aangesprokene aansprakelijk is. Als ook de werknemer inspanningen verricht om zijn eigen vordering voldaan te krijgen en dus om de aansprakelijkheid gevestigd te krijgen, lijkt de weg voor de werkgever door zijn werknemer reeds aangelegd. Een reeds aangelegde weg behoeft alleen nog te worden bewandeld zo zou je denken.

Helaas! De tijdelijke regeling verhaalsrechten werpt een extra drempel op voor de werkgever.

Deze regeling is opgenomen in artikel 6:197 BW en verklaart een aantal risicoaansprakelijkheden buiten werking voor de werkgever. Dit betekent dat als uw werknemer een aansprakelijkheid kan vestigen door gebruik te maken van een van de omschreven risico-aansprakelijkheden (kinderen, een groep, niet-ondergeschikten, gebrekkige zaken en opstallen, gebrekkige producten ed.) u als werkgever geen gebruik kan maken van de door de werknemer aangelegde weg.

De werkgever is dan veroordeeld tot het gebruik van andere wegen. In de praktijk betekent dit veelal dat de werkgever de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) dient aan te tonen. Een veelal complexe, moeilijk begaanbare en hobbelige weg ligt dan in het vooruitzicht.

Zo kan uw werknemer die getroffen wordt door een opzettelijk op hem gerichte vuurpijl op grond van artikel 6:166 BW de leden van de vuurwerkafstekende groep aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade. Ook diegene die niet de vuurpijl heeft afgeschoten maar wel onderdeel van de groep uitmaakt kan worden aangesproken. Het artikel is echter opgenomen in de tijdelijke regeling verhaalsrechten waardoor deze mogelijkheid voor de werkgever niet bestaat. De werkgever zal al gauw dienen aan te tonen wie de vuurpijl op de werknemer heeft gericht. Een lastige bewijspositie die vraagt om een goed doordachte juridische aanpak.

Flyct helpt u graag bij het verhalen van uw schade. Ook als u vragen heeft over de te verhalen schade neemt u gerust contact op met ons!

letselschadetest

Copyright © 2017 Flyct regelt schade, Alle rechten zijn voorbehouden.

Wilt u zich uitschrijven? Gebruik dan de link hieronder:
Verwijder mij van deze mailinglijst